Державна дослідна станція птахівництва

Національної академії аграрних наук України 

 • Розробка методів регуляції процесів метаболізму в організмі птиці.
 • Розробка методів визначення та нових способів профілактики мікотоксикозів птиці.

Дослідження в галузі фізіології та годівлі птиці


 

 

Гавілей Олена Василівна, науковий співробітник,
головний фахівець

Акредитована Харківським Державним центром стандартизації, метрології і сертифікації

Напрями досліджень

 • Вивчення особливостей процесів метаболізму в організмі птиці за різних умов, залежно від годівлі або дії стрес-факторів;
 • Встановлення критеріїв оцінки фізіологічного статусу організму і виявлення критичних ланок обміну речовин і в кінцевому результаті - направлений вплив на процеси обміну і продуктивність птиці.
 • Розробка норм і режимів годівлі птиці різних видів, способів підвищення конверсії кормів, застосування нетрадиційних кормів та ін.

 

Консультації

Послуги

Розробки

Тел.: (057)477-80-58


Співробітники лабораторії підтримують широкі зв'язки з птахогосподарств переважної більшості областей України, і з сусідніми областями Росії, проводиться аналіз кормів та біологічного матеріалу (яйця, кров, печінку, кістки), надаються консультації з питань годівлі, корекції раціонів з урахуванням конкретних умов і кормів, оцінка фізіологічного стану птиці, укладена щодо прийняття необхідних заходів.


Послуги лабораторії:

 • визначення ефективності та оптимальних рівнів використання в годівлі птиці нетрадиційних та місцевих кормів.
 • розробка технологій приготування і застосування екструдованих сумішей кормів в годівлі птиці;
 • випробування і порівняльна оцінка застосування кормових добавок: ферментних препаратів, пробіотиків,антиоксидантів, підкислювачів, рослинних стимуляторів, антистресових, мікроелементів тощо;
 • підбір кормових добавок з урахуванням особливостей конкретних раціонів;
 • оцінка нових джерел каротиноїдів, мінеральних речовин, нових форм амінокислот, вітамінних препаратів тощо.

Докладніше


За результатами наукової діяльності співробітників надруковані численні наукові статті у збірниках і журналах: Птахівництво, Ефективні корми та годівля, Ветеринарне медицина України, Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, збірниках різних наукових конференцій.


Методичні рекомендації

Дослідження в області мікотоксикології


 

 

Основні напрямки досліджень:

 • Токсикологічні дослідження кормів і кормових добавок.
 • Розробка кількісних методів виявлення мікотоксинів і антибіотиків в кормах.
 • Діагностика мікотоксикозів сільськогосподарських тварин.
 • Лікування та профілактика мікотоксикозів.
Тел.: (099)710-86-90, (057)477-80-58

Лабораторія є лідером в області мікотоксикології в Україні. Сфера наукових інтересів лабораторії стосується токсигенних грибів і мікотоксинів як основних забруднювачів зерна та зернопродуктів. Розробляються засоби і способи діагностики та профілактики мікотоксикозів тварин.Головні досягнення

 • Зібрана колекція продуцентів мікотоксинів - грибів Aspergillus flavus, A. ochraceus, A. fumigatus, Fusarium sporotrichioides, F. poae, F. graminearum, Stachybotrys alternans.
 • Отримані високопродуктивні штами-продуценти Т-2 токсину, зеараленону, дезоксиніваленолу, аурофузарин, фумонізинів і розроблені способи отримання цих мікотоксинів, а також їх метаболітів? НТ-2 токсину, Т-2 триола, Т-2 тетраола, альфа-зеараленол, бета-зеараленол, зеранол).

 • Розроблено метод визначення Т-2 токсину та НТ-2 токсину в зерні і комбікормах, який відрізняється високою чутливістю, специфічністю, доступністю і не має світових аналогів.
 • Описані раніше невідомі у світовій ветеринарній практиці мікотоксикози птиці - некротичний стоматит індичок та гусей, синдром погіршення якості яєць у курей, синдром гігантських тестикулів у півнів. Виявлено етіологічні фактори названих мікотоксикозів і розроблені методи їх діагностики та профілактики.
 • Обгрунтований максимально допустимий рівень зеараленону в кормах для курей - 80 мкг / кг, який був затверджений 2.04.2001 р Головним державним інспектором ветеринарної медицини України.
 • Виявлено раніше невідомий фактор контамінації зерна - Нафтохіноновая микотоксин аурофузарин? та розроблено метод його визначення.
 • Розроблено інформативний і достовірний спосіб оцінки активності сорбентів для мікотоксинів.
 • Виявлено здатність насіння злакових і бобових культур, а також коренеплодів трансформувати Т-2 токсин до менш токсичних метаболітів.
 • У лабораторних і виробничих умовах вивчається ефективність застосування при мікотоксикозах сорбентів і пробіотиків.
 • Розроблено оригінальний високоефективний спосіб профілактики Т-2 токсикозу птиці, заснований на використанні гіпохлориту натрію. Застосування цього способу протягом 8-12 місяців в умовах птахогосподарств призводило до підвищення збереження птиці на 5-8% і продуктивності на 8-10%.

Перелік наукових публікацій по мікотоксикології

 1. Дорошко И.Н., Котик А.Н. Случай фузариотоксикоза гусят // Птицеводство.- М., 1975.- N 11.- С.40-41.
 2. Котик А.Н. Случай фузариотоксикоза индюшат// Научн.-техн. бюлл. УНИИП.- Харьков, 1976.-N 3.-C.36-37.
 3. Котик А.Н., Труфанова В.А. Биоавтографический метод определения трихотеценовых микотоксинов в зерне и продуктах его переработки // Гигиена и санитария.- М.: Медицина, 1989.- N 9.-C.53-54.
 4. Котик А.Н., Труфанова В.А. Аурофузарин - новый фактор загрязнения зерна // Научн.-техн. бюлл. УНИИП.- Харьков, 1990.- N 29.-C.39-41.
 5. Котик А.Н., Труфанова В.А. Случаи микотоксикозов сельскохозяйственных птиц в Украине в 1974-96 гг. // Птахівництво (Борки, Харків. обл.). Міжвідомчий тем. наук. збірник.- 1997.- В.47.- С.92-100.
 6. Котик А.Н., Труфанова В.А. Обнаружение в пшенице нафтохинонового фузариотоксина - аурофузарина // Микология и фитопатология (Санкт-Петербург).- 1998.- Т.32.- Вип.6.-С.58-61.
 7. Котик А.М., Труфанова В.О. Профілактика мікотоксикозів птиці // Тваринництво України.- 2001.- № 4.- С. 20-21.
 8. Котик А.М., В.О. Труфанова, Н.І. Братішко, О.М. Стефанович. Дія зеараленону на відтворні якості та біохімічні показники курей// Вісник аграрної науки.-1998.- N 5.- C. 33-36.
 9. Котик А.Н.,Труфанова В.А., Бреславец В.А. Синдром изменения качества яиц у кур // Научн.-техн. бюлл. УНИИП.-Харьков, 1990.-N 29.-С.41-42.
 10. Kotyk, A.N., V.A.Trufanova, V.A.Breslavets, Z.T.Metasheva. Egg quality in Rhode Island Red hens fed by Fusarium graminearum culture // Proceedings of the 6th European Symposium on the Quality of Egg and Egg Products 25-29 September 1995.- Zaragoza, Spain.- pp.263-266
 11. Котик А.Н., Труфанова В.А., Гладенко И.Н., Малинин О.А., Шевцова Г.Н., Шуляк В.Д., Ярошенко С.С., Дроздова Н.Г. Влияние углеаммонийных солей на птиц // Развитие производства аммонийно-карбонатных соединений и их использование в сельском хозяйстве.- К.: Наукова думка, 1986.-С.168-175.
 12. Котик А.М., Труфанова В.О., Леднева О. Л., Андрієнко О.М. Ефективність препарату “Мікосорб” (Alltech) в умовах періодичної контамінації кормів мікотоксинами // Ефективне тваринництво і птахівництво.- 2004.-№ 1.-С. 46, 49.
 13. Котик А.Н., Труфанова В.А., Пилипенко М.Е. К вопросу о допустимых уровнях Т-2 токсина в кормах для птиц // Тез. докл. Всес. научн.-техн. конф."Проблемы защиты кормов и продуктов животноводства от загрязнения токсическими веществами.-М., 1980.-С.54-56.
 14. Котик А.М, Труфанова В.О. Чутливість дріжджів-сапрофітів до фузаріотоксинів // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (VІІ Укр. конф. по птахівництву з міжнарод. участю) / ІП УААН.-Харків, 2006.-Вип.58.-С.552-555.
 15. Котик А.Н, Труфанова В.А., Труфанов О.В. Частота обнаружения Т-2 токсина, НТ-2 токсина, дезоксиниваленола, зеараленона и фумонизинов в различных кормових субстратах // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (VІІ Укр. конф. по птахівництву з міжнарод. участю) / ІП УААН.-Харків, 2006.-Вип.58.-С.556-562
 16. Котик А.Н., Чернобай В.Т., Комиссаренко Н.Ф., Труфанова В.А. Выделение микотоксина Fusarium sporotrichiella и изучение его физико-химических свойств // Микробиологический ж-л.- 1979.- Т.41.- N 6.-С.636-639.
 17. Меденцев А.Г., Котик А.Н., Труфанова В.А., Акименко В.К. Идентификация аурофузарина в изолятах Fusarium graminearum, вызывающих у кур синдром ухудшения качества яйца // Прикладная биохимия и микробиология.- M., 1993.- T.29.- N 4.-C. 542-546.
 18. Тремасов М.Я., Сергейчев А.И., Сметов П.К., Равилов А.З., Котик А.Н., Труфанова В.А. Сравнительная характеристика методов определения в кормах Т-2 токсина // Ветеринария (Москва). - 1997.- N 10.C.45-47.
 19. Труфанова В.О. Частота контамінації мікотоксинами кормів для птиці // Ветеринарна медицина України.-2004.-№ 9.-С.26-28.
 20. Труфанова В.О. Ефективність гіпохлориту натрію при мікотоксикозах птиці // Тваринництво України.-2005.-№ 4 .-С.21-23.
 21. Труфанова В.О., Котик А.М. Спосіб консервації та детоксикації фуражного зерна для профілактики мікотоксикозів птиці //Ветеринарна медицина України.- 1998.-N 1.- C. 19.
 22. Труфанова В. О. Асцит бройлерів / В. О. Труфанова, А. М. Котик, О. В. Труфанов // Ветеринарна медицина України. – 2008. – № 3. – с. 22-25.

Монографії


 1. Котик А.Н. Микотоксикозы птиц (монография). - Донецк, изд-во «Донеччина».- 1999.- С. 267. -ISBN 966-566-202-9.
 2. Мікотоксикози птиці: етіологія, діагностика, профілактичні засоби і методи (результати 33-річних досліджень). Під ред. Котика А.М. і Труфанової В.О. – Харків, „НТМТ”.- 2005.- 124 с.- ISBN 966-8603-09-5.
 3. Словарь токсикологических терминов / Составители: Котик А.Н., Труфанов О.В., Труфанова В.А. – Харьков: „НТМТ”, 2006.- 96 с.- ISBN 966-8603-08-7.

Диссертації

 1. Котик А.Н. Этиология, методы диагностики и меры профилактики фузариотоксикозов сельскохозяйственных птиц // Дисс. ... доктора вет. наук (16.00.03 – ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология и иммунология). - Харьков.- 1993.- С. 1-266.
 2. Труфанова В.А. Действие фузариотоксина Т-2 на сельскохозяйственную птицу и биоавтографический метод его определения в кормах // Дисс. … канд. биол. наук. (03.00.07 – микробиология) – 1984.- С.1-137.
 3. Сахацький І.М. Вплив фузаріотоксинів на показники імунітету курей, їх репродуктивну здатність та якість потомства // Дис. канд. вет. наук. (16.00.04 – вет. фармакологія та токсикологія). - 2001.- С. 1-137.
 4. Труфанов О. В. НТ-2 токсин: мікробіологічний метод визначення, розповсюдженість, токсичність та застосування препаратів Bacillus subtilis при НТ-2 токсикозі курей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. біол. наук : спец. 03.00.07 «Мікробіологія» / О. В. Труфанов - Львів, 2009. - 20 с.

Патенти та авторські свідотства

 1. Труфанова В.А., Котик А.Н. Способ обработки корма содержащего микотоксины // А.С.1634233 СССР, М.Кл. А 23 К 1/00.- Заявл. 03.05.88; Опубл.1991, бюлл. N 10.
 2. Котик А.Н., Труфанова В.А. Штамм гриба Fusarium sporotrichiella, используемый для получения Т-2 токсина // А.С. 1503295 СССР, М.Кл. 4 12 N 1/14 (СССР).- Заявл.03.02.88; Опубл.1989, бюлл.N 31.
 3. Котик А.М., Труфанова В.О. Спосіб оцінки якості зерна злакових та бобових культур // Патент 61481 А UA, G01N33|00; Заявл. 11.02.2003; Опубл. 17.11.2003. Бюл..№ 11.
 4. руфанова В.О., Котик А.М., Ткаченко С.М. Спосіб зменшення негативної дії Т-2 токсину на курей // Патент 60924А UA, А23К1/00, А23К1/17; Заявл. 30.04.2003; Опубл. 15.10.2003. Бюл..№ 10.
 5. Котик А.М., Труфанова В.О. Штам гриба Fusarium sporotrichiella для одерження зеараленону : Україна, пат. № 74993 (UA), C12R 1/77; заявл. 17.11.2004; опубл. 15.02.2006. Бюл. № 2.

Методические рекомендации, технические условия

 1. Котик А.Н., Труфанова В.А., Рухляда В.В., Погребняк Л.И., Ображей А.Ф. Т-2 токсин// Технические условия. ТУ-10-07-301-86. Утверждены ГУВ Госагропрома СССР.- 1986.-С.1-13.
 2. Труфанова В.О., Братишко Н.І., Новожицька Ю.М., Котик А.М., Сахацький І.М. Максимально допустимий рівень (МДР) зеараленону в кормах для курей (№ 15-14/78; затверджено Головою Державного департаменту ветеринарної медицини України 02.04.2001 р.).- С.1-19.
 3. Труфанова В. О., Котик А. М., Ткаченко С. М., Зон Г. А. Застосування водних розчинів гіпохлориту натрію при Т-2 токсикозі курей (Методичні рекомендації). - Затверджені Вченою радою Інституту птахівництва УААН, протокол №2 від 30 січня 2002 р.- С.1-12.
 4. Коцюмбас І.Я., Брезвин О.М., Труфанова В.О., Котик А.М. Технічні умови України ТУ У 24.4-00485670-047-2004 Розчин натрію гіпохлориту / Затверджені Державним департаментом ветеринарної медицини України 28.12.2004.- 20 с.
 5. Котик А.М., Труфанова В.О., Труфанов О.В., Новожицька Ю.М. Методичні рекомендації щодо якісного та кількісного визначення Т-2 і НТ-2 токсинів у зерні та комбікормах / Затверджено Державним департаментом ветеринарної медицини МінАП України 30.12.2005., № 125.

Copyright © 2013 - 2023 Державна дослідна станція птахівництва
Національної академії аграрних наук України