Державна дослідна станція птахівництва НААН

Наукові публікації з птахівництва   

  Інновації у птахівництві: матеріали ІI міжнародної науково-практичної онлайн конференції

   

   

  УДК: 636.5(06)

  Інновації у птахівництві: матеріали ІІ наук.-практ. он-лайн конф. 7 жовтня 2022 р., Бірки. 66 с.

  Збірник містить наукові доповіді ІІ науково-практичної онлайн конференції «Інновації у птахівництві», присвяченої Всесвітньому Дню яйця (7 жовтня 2022 року) з актуальних питань розведення та генетики, годівлі, технологій вирощування та утримання сільськогосподарської птиці, репродукції, лікування та профілактики хвороб, інноваційного менеджменту.

  Постери конференції по птахівництву

УДК: 598.261.7:355.681:591.1

Гунчак Алла

д.с.-г.н., завідувач лабораторії

a_gunchak@ukr.net;

Сірко Ярослав

к.с-г.н., старший науковий співробітник

yasir@ukr.net;

Коретчук Світлана,

молодший науковий співробітник

svitlana_koretchuk@ukr.net;

Інститут біології тварин НААН, м. Львів, Україна

Keywords: годівля птиці, використання екзогенних ензимів, повнораціонний комбікорм, мінеральна добавка сульфуру

Високі економічні вимоги до рентабельності виробництва спонукають птахівників використовувати більш прогресивні та дешеві технології, що забезпечують максимальний рівень продуктивності птиці, ефективне використання кормів. Однією з умов отримання дешевої високоякісної продукції є збалансовані раціони за рядом поживних, мінеральних та біологічно активних речовин. Корми задовольняють потребу тварин у мінеральних елементах всього на 50-80 %. Критерієм повноцінної годівлі є інтенсивність росту, продуктивність, витрати корму на одиницю продукції, загальний стан здоров’я. Ця обставина особливо і гостро актуальна в умовах інтенсивного промислового утримання та вирощування птиці [1-4].

Перспективними є системні дослідження інтенсивності метаболічних процесів в організмі птиці за умови введення у раціон екзогенних ензимів та

різних форм Сульфуру; встановлення оптимальної кількості введення екзогенних ензимів до раціонів птиці з метою підвищення розщеплення, перетравлення і засвоєння поживних речовин корму; розроблення способів ефективного використання екзогенних ензимів у поєднанні з різними формами Сульфуру у птахівництві для зниження конверсії корму, підвищення продуктивності та покращення біологічної і харчової якості продукції птахівництва [5-6].Метою нашої роботи булорозробити спосіб ефективного використання екзогенних ензимів у поєднанні з різними формами Сульфуру в їх раціоні на показники ліпідного обміну в тканинах печінки перепілок та несучість.

В нашій роботі проведено досліди у віварії Інституту біології тварин НААН на п’яти групах (по 16 голів у кожній) перепілок, починаючи з 14–добового віку. Утримання птиці в клітках та її годівля відповідала технологічним вимогам. Вся птиця одержувала повнораціонний комбікорм (ПК), збалансований за поживними і біологічно активними речовинами. Птиці дослідних груп додавася ензимний препарат та цитрат сульфуру відповідно до наступної схеми: контрольна група – ПК+0,2% Na2SO4; 1 дослідна група – ПК+0,2%Na2SO4+ензимний препарат; 2 дослідна група – ПК+цитрат сульфуру (50%)+ензимний препарат; 3 дослідна група – ПК+цитрат сульфуру (25%)+ензимний препарат; 4 дослідна група – ПК+цитрат сульфуру (10 %)+ензимний препарат (де % від контролю, в перерахунку на елемент). У кінці досліду проведено забій птиці і взято проби тканин печінки. У досліджуваному матеріалі визначали вміст загальних ліпідів за методом Фолча; співвідношення окремих класів ліпідів методом тонкошарової хроматографії.

Нами встановлено, що кількість загальних ліпідів у тканинах печінки перепелів у 3-й і 4-й дослідних групах збільшилась на 6,73% і 1,4 разу, а триацилгліцеролів на 12,21 та 4,9% в 1-й і 4-й групах, у порівнянні з контрольною групою. Вміст НЕЖК у тканинах печінки перепелів був в 1-й та 2-й дослідних групах на 19,9 та 14,13% більшим за одночасного зменшення у 3-й та 4-й групах на 5,83 і 13,83%, у порівнянні з контролем. Відносний вміст фосфоліпідів у ліпідах тканин печінки у перепілок 4-ї групи зменшився на 7,91%. Несучість перепелів була найвищою у 4-й дослідній групі (таблиця).

Вміст загальних ліпідів та співвідношення їх окремих класів у тканинах печінки перепелів, %, (M±m, n=5)

Досліджувані показники

Групи перепелів

Контроль

Дослідна 1

Дослідна 2

Дослідна 3

Дослідна 4

Загальні ліпіди, г/кг

40,9±0,13

40,25±0,18

40,77±0,21

50,23±0,19

60,97±0,28**

Класи ліпідів:

Фосфоліпіди, %

31,62±1,92

31,41±1,78

32,22±1,05

31,12±1,65

29,12±1,83

Моно і диацил-гліцероли, %

16,92±0,37

11,21±0,25

12,11±0,29

12,89±0,20

12,53±0,23

Вільний холестерол, %

12,5±0,18

14,54±0,41

15,54±0,37

17,44±0,45*

20,47±0,51**

НЕЖК, % 

10,12±0,09

12,14±0,15

11,55±0,10

9,53±0,09

8,72±0,07**

Триацил-гліцероли, %

16,46±0,30

18,47±0,21*

16,32±0,27

16,51±0,30

17,27±0,24*

Ефіри холестеролу, %

12,33±0,19

12,23±0,17

12,26±0,22

12,51±0,26

11,89±0,17

 Таким чином, найбільш ефективним було комплексне введення у раціон перепілок мінеральної добавки Сульфуру у формі аквацитрату та ензимного препарату у дослідній групі, якій випоювали Сульфур в органічній

формі в кількості, що становила (в перерахунку на елемент) 10 % від його вмісту у формі неорганічної солі в раціоні перепілок контрольної групи. 

Література

 1. Бурлака В.А., Гуцол А.В., Павлюк Н.В. Біогенна міграція сполук важких металів та продуктивність птиці під дією природних детергентів. Монографія. Житомир, 2016. 224с.
 2. Кліценко Г.Т., Кулик М.Ф. Косенко М.В., Лісовенко В.Т. та ін. Мінеральне живлення тварин. Київ, 2001. – 576 с.
 3. McDowell, L.R. Minerals in animal and human nutrition. Elsevier Science. The Netherlands: Amsterdam, 2013, 644 p.
 4. Das A., Da, S., Swain R., Sahoo G., Behura N. Effects of organic minerals supplementation on growth, bioavailability and immunity in layer chicks. Int. J. Pharmacol. 2014. V. 10. P. 237-247.
 5. Swiatkіewicz S., Arczewska-Wlosek A., Jozefіak D. The efficacy of organic minerals in poultry nutrition: review and implications of recent studies. World’s Роultry Science Journal. 2014. №9 (Vol. 70). P. 475-486.
 6. Conditions, S.; Hassan, A. Effect of IN-OVO injection with Nano Iron - Particles on Physiological Responses and Performance of Broiler Chickens. International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology. 2018. V. 3. P. 855-863.

Постер доповіді
Показники ліпідного обміну в тканинах перепілок при застосуванні екзогенних ензимів та різних форм сульфуру в їх раціоні

META теги для Google Sholar