Антикризовий тренінг - рецепт перемоги - Державна дослідна станція птахівництва НААН | Птахівництво України | Відділ птахівництва | Інститут птахівництва | Домашня птиця - Бірки

Державна дослідна станція птахівництва

Національної академії аграрних наук України

UKR RU EN

 

Система HACCP

Гармонізація вітчизняних та міжнародних стандартів у сфері  якості та безпеки харчових продуктів диктує необхідність впровадження HACCP-сумісних технологій на всіх етапах виробництва тваринницької продукції.

Прослухати текст  Українською мовою

Прослушать текст на Русском языке

— Не дамо кризі взяти над нами гору!
— Наша зброя — професіоналізм, ініціатива, вміння працювати в команді, системний підхід до вирішення завдань.

— Геть некомпетентність, пасивність, популізм, егоїзм тощо.
— Наша організація — злагоджений механізм, кожний елемент якого чітко виконує свої завдання.
— Ми завжди прагнемо до нових знань.
— Ми вміємо слухати один одного, і вчимося один у одного.
— Наша робота дуже потрібна і важлива.
— Ми усвідомлюємо своє місце і свої завдання.
— Ми цінуємо свій час і час інших.
— Ми довіряємо один — одному.
— Так має бути і ми цього прагнемо.
— Перемога за нами!

Це потрібно промовляти вранці перед дзеркалом.
Так ми гори перевернемо й зробимо Україну краще !!!

Критичні побажання до керівника:

  • Визначте головну мету роботи і кінцеві результати, оцініть наявні ресурси для її виконання.
  • Цінуйте час своїх підлеглих, не давайте необдуманих завдань, чітко і зрозуміло формулюйте поставлені завдання.
  • Процесний підхід до роботи є основним — будьте послідовними.
  • Передбачайте зміну ситуації на перед, оперативно приймайте рішення.
  • Не усувайтесь від колективу, прислухайтеся до думки фахівців.

Пам'ятайте, що ситуацію врятує не окремий співробітник, а злагоджена командна робота з ефективним керівництвом проекту.

Що потрібно зробити для покращення роботи організації

Кожний розуміє по своєму це питання, але придумувати нічого нового не потрібно. Досить лише впровадити в роботу організації принципи стандарту ISO 9001. Для початку треба хоча б наблизитись до їх розуміння й змінити своє мислення. І це не жарт! Адміністрації потрібно знайти такі механізми організації робочого процесу, щоб кожний співробітник був вмотивований працювати краще.

P.S. Юрій Борисович

Психологія мотивації персонала по Демінгу


Антикризисный тренинг — рецепт победы

— Не дадим кризису взять над нами верх!
— Наше оружие — профессионализм, инициатива, умение работать в команде, системный подход к решению задач.
— Долой некомпетентность, пассивность, популизм, эгоизм и др.
— Наша организация — отлаженный механизм, каждый элемент которого четко выполняет свои задачи.
— Мы всегда стремимся к новым знаниям.
— Мы умеем слушать друг друга, и учимся друг у друга.
— Наша работа очень нужная и важная.
— Мы осознаем свое место и свои задачи.
— Мы ценим свое время и время других.
— Мы доверяем друг другу.
— Так должно быть и мы к этому стремимся, Мы победим!


Это нужно произносить по утрам перед зеркалом. Так мы горы перевернем и сделаем нашу Украину лучше.

Критические пожелания к руководителю:

  • Определите главную цель работы и конечные результаты, оцените имеющиеся ресурсы для ее выполнения.
  • Цените время своих подчиненных, не давайте необдуманных заданий, четко и понятно формулируйте поставленные задачи.
  • Процессный подход к работе является основным - будьте последовательными.
  • Вносите изменение ситуации на перед, оперативно принимайте решения.
  • Не устраняйтесь от коллектива, прислушайтесь к мнению специалистов.

Помните, что ситуацию спасет не отдельный сотрудник, а слаженная командная работа с эффективным руководством проекта.

Что нужно сделать для улучшения работы организации

Каждый понимает по своему этот вопрос, но придумывать ничего нового не нужно. Достаточно лишь ввести в работу организации принципы стандарта ISO 9001. Для начала надо хотя бы приблизиться к их пониманию и изменить свое мышление. И это не шутка! Администрации нужно найти такие механизмы организации рабочего процесса, чтобы каждый сотрудник был мотивирован работать лучше.

P.S. Юрий Борисович

Супровід виробництва продукції птахівництва шляхом надання консультацій, зоотехнічного обслуговування, аналізу якості кормів та впровадження системи HACCP

Однією з переваг качок при вирощуванні на м’ясо є можливість використання більш дешевих кормів, ніж, наприклад, при відгодівлі індиків або курчат-бройлерів. Значною мірою такі корми завжди знайдуться в фермерському господарстві.

Світло чинить значний вплив на поведінку індичат, споживання кормів, їх ріст, розвиток та збереженість. Тому освітленню пташника або приміщення, в якому вирощують індичат, слід приділити значну увагу. Світло зазвичай характеризують такими параметрами, як спектр, інтенсивність (освітленість) та тривалість.

Серія публікацій на тему “Впровадження системи ХАССП на птахівницьких підприємствах”. Аналіз існуючих технологій виробництва харчових яєць і м'яса птиці в невеликих і середніх птахівничих підприємствах та вимог щодо їх безпечності показує, що для різних систем утримання птиці при виробництві харчових яєць і м'яса птиці в кліткових батареях та на підлозі є спільні елементи технологій й ймовірні небезпеки забруднення кінцевої продукції, з якими вони повязані. За планом ХАССП передбачається процедури контролю ймовірних небезпек у критичних контрольних точках (ККТ) виробництва.

Серія публікацій на тему “Впровадження системи ХАССП на птахівницьких підприємствах України”. Зараз Україна стоїть на шляху інтеграції у СОТ, тому має впроваджувати європейські стандарти у сфері безпеки харчової продукції. Харчові яйця, м’ясо птиці, продукти переробки, субпродукти займають вагоме місце у раціоні людей та продовольчій безпеці країни вцілому. На підприємствах ЄС, що пов’язані з виробництвом, переробкою, танспортуванням, зберіганням, реалізацією харчової продукції впроваждена система ХАССП, дотримання принципів якої гарантує безпечність продуктів харчування на шляху від виробництва до столу споживачів.

Відомі способи вирощування каченят на м’ясо на підстилці, на сітчастій (решітчастій) підлозі та в кліткових батареях. Кожен з них має свої переваги та недоліки.