Державна Дослідна станція птахівництва НААН - Державна дослідна станція птахівництва НААН | Птахівництво України | Відділ птахівництва | Інститут птахівництва | Домашня птиця - Бірки

Державна дослідна станція птахівництва

Національної академії аграрних наук України

UKR RU EN

 

Прослухати текст  Українською мовою

Прослушать текст на Русском языке

— Не дамо кризі взяти над нами гору!
— Наша зброя — професіоналізм, ініціатива, вміння працювати в команді, системний підхід до вирішення завдань.

— Геть некомпетентність, пасивність, популізм, егоїзм тощо.
— Наша організація — злагоджений механізм, кожний елемент якого чітко виконує свої завдання.
— Ми завжди прагнемо до нових знань.
— Ми вміємо слухати один одного, і вчимося один у одного.
— Наша робота дуже потрібна і важлива.
— Ми усвідомлюємо своє місце і свої завдання.
— Ми цінуємо свій час і час інших.
— Ми довіряємо один — одному.
— Так має бути і ми цього прагнемо.
— Перемога за нами!

Це потрібно промовляти вранці перед дзеркалом.
Так ми гори перевернемо й зробимо Україну краще !!!

Критичні побажання до керівника:

  • Визначте головну мету роботи і кінцеві результати, оцініть наявні ресурси для її виконання.
  • Цінуйте час своїх підлеглих, не давайте необдуманих завдань, чітко і зрозуміло формулюйте поставлені завдання.
  • Процесний підхід до роботи є основним — будьте послідовними.
  • Передбачайте зміну ситуації на перед, оперативно приймайте рішення.
  • Не усувайтесь від колективу, прислухайтеся до думки фахівців.

Пам'ятайте, що ситуацію врятує не окремий співробітник, а злагоджена командна робота з ефективним керівництвом проекту.

Що потрібно зробити для покращення роботи організації

Кожний розуміє по своєму це питання, але придумувати нічого нового не потрібно. Досить лише впровадити в роботу організації принципи стандарту ISO 9001. Для початку треба хоча б наблизитись до їх розуміння й змінити своє мислення. І це не жарт! Адміністрації потрібно знайти такі механізми організації робочого процесу, щоб кожний співробітник був вмотивований працювати краще.

P.S. Юрій Борисович

Психологія мотивації персонала по Демінгу


Антикризисный тренинг — рецепт победы

— Не дадим кризису взять над нами верх!
— Наше оружие — профессионализм, инициатива, умение работать в команде, системный подход к решению задач.
— Долой некомпетентность, пассивность, популизм, эгоизм и др.
— Наша организация — отлаженный механизм, каждый элемент которого четко выполняет свои задачи.
— Мы всегда стремимся к новым знаниям.
— Мы умеем слушать друг друга, и учимся друг у друга.
— Наша работа очень нужная и важная.
— Мы осознаем свое место и свои задачи.
— Мы ценим свое время и время других.
— Мы доверяем друг другу.
— Так должно быть и мы к этому стремимся, Мы победим!


Это нужно произносить по утрам перед зеркалом. Так мы горы перевернем и сделаем нашу Украину лучше.

Критические пожелания к руководителю:

  • Определите главную цель работы и конечные результаты, оцените имеющиеся ресурсы для ее выполнения.
  • Цените время своих подчиненных, не давайте необдуманных заданий, четко и понятно формулируйте поставленные задачи.
  • Процессный подход к работе является основным - будьте последовательными.
  • Вносите изменение ситуации на перед, оперативно принимайте решения.
  • Не устраняйтесь от коллектива, прислушайтесь к мнению специалистов.

Помните, что ситуацию спасет не отдельный сотрудник, а слаженная командная работа с эффективным руководством проекта.

Что нужно сделать для улучшения работы организации

Каждый понимает по своему этот вопрос, но придумывать ничего нового не нужно. Достаточно лишь ввести в работу организации принципы стандарта ISO 9001. Для начала надо хотя бы приблизиться к их пониманию и изменить свое мышление. И это не шутка! Администрации нужно найти такие механизмы организации рабочего процесса, чтобы каждый сотрудник был мотивирован работать лучше.

P.S. Юрий Борисович