Наукові публікації Прозорова Н.В.

>>Наукові публікації Прозорової Н.В.

Обновлено: | Просмотров: 243

Прозорова Наталья Владимировна

Прозорова Наталія Володимирівна - кандидат економічних наук.
Спеціалізація - Транспортні системи в птахівництві і тваринництві.


 Монографія:

Гуторов О. І. Формування логістичних систем у сільському господарстві : монографія / О.І. Гуторов, Н.В. Прозорова, Р.Г. Прозоров / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: Цифрова друкарня №1, 2013. –238 с.

Колективна монографія:

Прозорова Н. В. Логістика складування в підприємствах сільського господарства / Н. В. Прозорова // Стан, тенденції та перспективи розвитку аграрної економіки / За ред. д-ра екон. наук, професора Ю. О. Нестерчук.– Умань: Видавець «Сочинський», 2012. – Ч. 2. – С. 165-169.

Статті у наукових фахових виданнях:

Ульянченко Н. В. Концепція логістики в економічній діяльності сільськогосподарських підприємств / Н.В. Ульянченко // Вісник ХНТУСГ. Серія «Екон. науки». Вип. 97. – Х. : ХНТУСГ, 2010. – С. 342−347.

Ульянченко Н. В. Теоретичні аспекти формування логістичних систем у сільськогосподарських підприємствах / Н.В. Ульянченко // Вісник ЛНАУ. Сер. «Екон. науки». – Луганськ, 2010. − № 15. − С. 320−325.

Гуторов О. І. Становлення логістичної системи в управлінні підприємств сільського господарства / О. І. Гуторов, Н. В. Ульянченко// Зб. наук. праць Таврійського державного агротехнічного університету: – Серія «Екон. науки» / за ред. В. А. Рульєва. – Мелітополь, 2010 - № 3. (11) − С. 169−174. (автору належить обґрунтування логістичної системи управління сільськогосподарським підприємством).

Прозорова Н. В. Сучасні тенденції розвитку логістики в сільському господарстві України / Н. В. Прозорова // Вісник ХНАУ. Сер. «Екон. науки». – Х. : ХНАУ, 2010. – № 8. − С. 219−224.

Прозорова Н. В. Агромаркетинг у формуванні логістичних систем підприємств сільського господарства / Н. В. Прозорова // Вісник ХНАУ. Сер. «Екон. науки». – Х. : ХНАУ, 2010. – № 10. − С. 253−259.

Прозорова Н. В. Теоретико-методологічні аспекти оцінки ефективності функціонування логістичних систем підприємств сільського господарства / Н. В. Прозорова // Вісник ХНАУ. Сер. «Екон. науки» – Х. : ХНАУ, 2010. – № 11. − С. 296−301.

Прозорова Н.В. Управління логістичною діяльністю сільськогосподарського підприємства із застосуванням концепції еластичності (на прикладі ТОВ «Санрайз») / Н. В. Прозорова // Вісник ХНТУСГ. Сер. «Екон. науки». Вип. 113 – Х. : ХНТУСГ, 2011. – С. 272−279.

Прозорова Н.В. Транспортна логістика в сільськогосподарських підприємствах / О. І. Гуторов, Н. В. Прозорова // Формування ринкової економіки: Спец. вип. у 2 ч. Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та влив на розвиток сільських територій. – К.: КНЕУ, 2011. – Ч. 1. − С. 139−147. (автору належить обґрунтування резервів та можливостей поліпшення показників використання транспорту).

Прозорова Н. В. Логістична система як фактор ефективного управління матеріальними запасами сільськогосподарського підприємства / Н. В. Прозорова // Зб. наук. праць Полтавської державної аграрної академії. Сер. «Екон. науки». № 1(4) – П. : Полтавська державна аграрна академія, 2012. – С. 236−239.

Прозорова Н. В. Моделювання впливу логістичної системи на результати господарської діяльності сільськогосподарського підприємства / Н. В. Прозорова // Зб. наук. праць Подільського державного аграрно-технічного ун-ту. (Сер. – с-г., екон. та техн. науки). Вип. 20. Т. 2. – Кам’янець-Подільський, ТОВ «Друк-Сервіс», 2012. – С. 403−405.

Прозорова Н.В. Формування ефективного механізму функціонування логістичних систем сільськогосподарських підприємств / О. І. Гуторов, Н. В. Прозорова // Економіка АПК. – Київ, 2013. – С 33-37.

Прозорова Н.В. Економічна ефективність використання курей вітчизняної селекції у племінних господарствах / О. О. Катеринич,

Н. В. Прозорова // Економіка АПК. – Київ, 2014. – № 1. – С. 30-32.

Прозорова Н.В. Стан та перспективи розвитку овочепереробної галузі України / О.В. Ульянченко, Н.В. Прозорова. – Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Х. – 2014. – №7 – С. 235-245.

Прозорова Н.В. Пріоритетні напрями інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України / О.В. Ульянченко, Н.В. Прозорова. – Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Х. – 2015. – №1 – С. 63-72.

Матеріали науково-практичних конференцій:

Ульянченко Н. В. Формування логістичної системи сільськогосподарського підприємства / Н.В. Ульянченко // Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи: Матер. ІV Міжнародного форуму молодих вчених. У 2 томах, м. Харків, 12 травня 2010 р. – Т. 2. – Х.: ХНТУСГ, 2010. – С. 303−305.

Ульянченко Н. В. Сучасний розвиток логістики в аграрному секторі України / Н. В. Ульянченко // Екологізація сталого розвитку агросфери і ноосферна перспектива інформаційного суспільства: Матер. міжнар. наук. конф. студ., аспір. і молодих учених. ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, Харків, 4-6 жовтня 2010 р. – Х., 2010. – С. 270–272.

Ульянченко Н. В. Логістичний підхід до управління сільськогосподарських підприємств / Н. В. Ульянченко // Актуальні питання сучасної економіки : Матер. ІІ Всеукр. заоч. наук. конф. Умань, 20−21 січня 2011. – Умань : Видавець «Сочінський», 2011. − Ч. 2. – С. 157−158.

Прозорова Н. В. Формування логістичних систем підприємств сільського господарства на засадах агромаркетингу / Н. В. Прозорова // Матер. підсумк. наук.-практ. конф. проф.-виклад. складу, аспір. і здобув. ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, Харків, 11−14 січня 2011 р. – Х.: ХНАУ, 2011. – С. 227−228.

Прозорова Н. В. Методологічні аспекти розрахунку логістичних витрат сільськогосподарського підприємства / Н. В. Прозорова // Матеріали наук.-практ. інтернет-конф., присвяченої 195-річчю Харк. нац. аграр. ун-ту ім. В. В. Докучаєва, Харків. 14−23 вересня 2011 р. – Харків: ХНАУ, 2011 – С. 117−118.

Прозорова Н. В. Розрахунок оптимального плану перевезень пшениці методом потенціалів (на прикладі ТОВ "Сінтал Агро" Харківської області) /

Н. В. Прозорова // Матер. підсумк. наук.-практ. конф. проф.-виклад. складу, аспір. і здобув. ХНАУ,  Харків, 10−13 січня 2012 р. – Х.: ХНАУ.  Ч. 2.  С. 42−44.

Прозорова Н. В. Навігаційний моніторинг транспортних засобів сільськогосподарських підприємств / Н. В. Прозорова // Підвищення конкурентоспроможності виробничого потенціалу сільського господарства в умовах сталого розвитку: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, Харків, 4−5 квітня 2012 р. / Харк. нац. аграр. ун-т. ім. В. В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2012.  С. 205−208.

Прозорова Н. В. Оптимізація процесів складування запасів сільськогосподарського підприємства на засадах ABC-XYZ аналізу / Н. В. Прозорова // науково-методологічні основи підвищення економічної ефективності, інноваційного розвитку та менеджменту аграрного виробництва: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. Молодих учених, аспірантів і студентів, 24-25 квітня 2013 р. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2013. – С. 219-222.

Прозорова Н. В. Основні шляхи підвищення ефективності птахівництва в сучасних умовах / Н.В. Прозорова // Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених [«Сучасні досягнення в тваринництві та птахівництві»], (м. Харків, 11-13 вересня, 2013 р.) / Інститут тваринництва НААН. – Х., 2013. С. 67– 72.

Прозорова Н.В. Перспективи розвитку логістики в галузі птахівництва / Н.В. Прозорова // Збірник тез доповідей третьої науково-практичної конференції з міжнародною участю [«Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання»], 22 листопада 2013 р. / Академії внутрішніх військ МВС України. – Х., 2013. – 199-200 с.

Прозорова Н.В. Перспективи розвитку галузі птахівництва на засадах логістизації виробництва / О.І. Гуторов, Н.В. Прозорова // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики»], 2-3 квітня 2015 р. / ред. кол. О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, Я.Г. Онищенко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 326 с.

Публікації в інших виданнях:

Ульянченко О. В. Функції управління проектами: лекція / О. В Ульянченко, Н. В. Ульянченко / Харк. нац. аграр. ун-т. – Х., 2008. – 55 с. (автору належить обґрунтування функцій управління проектами).

Управління проектами: навч. посібник / за ред. О. В. Ульянченка та

П. Ф. Цигікала. – Х.: ХНАУ, 2010. – 522 с. (автору належить 11 розділ «Функції управління проектами», с. 248−283).

Гуторов О. І. Логістика: навч. посібник / О. І. Гуторов, О. І. Лебединська, Н. В. Прозорова / Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків: Міськдрук, 2011. – 322 с. (автору належать розділи 7, 8, 9, 10, с. 140-240).

Прозорова Н.В. Науково-практичні підходи щодо впровадження та вдосконалення функціонування логістичних систем у сільськогосподарських підприємствах / О.В. Ульянченко, О.І. Гуторов, Н.В. Прозорова,

Р.Г. Прозоров // Методичні рекомендації. –Х.: ХНАУ ім. В.В.Докучаева, 2014. – 52 с.

Прозорова Н. В. Продовольча безпека – основа нацiональной безпеки держави /О.В. Ульянченко, Н.В. Прозорова // Інтернет газета Конгрес світ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://congressworld.com.ua/blog_article.php?id=5.

Прозорова Н.В. Створення логістичного центру з питань птахівництва як напрямок підвищення ефективності галузі / Н.В. Прозорова // Всеукраїнський діловий журнал "Аграрний тиждень. Україна". – Київ, 2014. – № 7-8. – С. 54-65.

Прозорова Н. В. Науково-практичні підходи щодо створення служби логістики на підприємствах з виробництва племінної продукції птахівництва: метод. реком. / О. В. Ульянченко, Н.В. Прозорова, І. Ф. Парасочка, Д.М. Гриценко – Бірки, 2014. – 30 с.

Зворотній зв'язок з автором публікацій