Державна дослідна станція птахівництва

Національної академії аграрних наук УкраїниУДК: 636.5: 631.1

Іщенко Юрій Борисович, 

www.market.avianua.com

Ishchenko Yuri B.,

Анотація. Визначено шляхи реформування галузі птахівництва України: відродження племінних господарств; організація кооперативів; забезпечення сировиною; створення логістичного центру; поліпшення результативності НДР залучення інвестицій у науку.

Ключові сова: птахівництво України, реформування галузі, інноваційний підхід.

Аnnotation. The ways of reforming Ukraine poultry: Revival breeding farms, organization of cooperatives, providing raw materials, creating a logistics center, to improve the effectiveness of research investment in science.

Keywords: poultry Ukraine, reform, innovation.

Вступ. Останніми роками птахівництво України динамічно розвивається. Разом із зростанням виробництва продукції птахівництва, спостерігається негативні тенденції скорочення поголів'я сільськогосподарського птаха у невеликих підприємствах та господарствах населення. Причиною цього скорочення є монополізація ринку окремими виробниками та імпорт продукції птахівництва за заниженими цінами. Законодавча та нормативно-технічна база України, що регламентує діяльність птахівницьких підприємств, значною мірою не відповідає сучасним міжнародним вимогам, вимогам Світової організації торгівлі (СОТ) та потенційних країн імпортерів, зокрема країн Євросоюзу (ЄС), часто прийнята виключно на користь великим виробникам. -монополістам і не відповідає потребам країни в цілому.

Підприємства-монополісти проводять стратегії щодо витіснення дрібних виробників, у тому числі і за рахунок демпінгу цін. Не маючи достатніх фінансових резервів на модернізацію виробництва, дрібні виробники не можуть конкурувати із великими монополістами. Результат такої конкуренції – банкрутство підприємств.

Реформування сектору присадибних та фермерських господарств є актуальним, так як для гармонізації відносин на ринку продукції птахівництва в Україні, відповідно до європейських стандартів якості та умов СОТ, необхідне запровадження заборони вільної торгівлі продуктами харчування без відповідних сертифікатів якості (рішенням Верховної Ради України дія цього закону призупинена. ). Без проведення таких реформ відбудеться перерозподіл пропозиції на користь підприємств та зменшення поголів'я у господарствах населення. Враховуючи той факт, що майже весь птах, який вирощується на підприємствах, зарубіжних кросов, зменшення поголів'я птиці в господарствах населення призведе до зменшення біологічного різноманіття вітчизняного генофонду. Особливо це питання гостро стоїть для качок та гусей.

Зменшення поголів'я сільськогосподарської птиці в господарствах населення, що має негативні соціальні наслідки, і призведе до подальшого занепаду села. Тому розвиток сектору присадибних та фермерських господарств з виробництва продукції птахівництва є актуальним.

Метою досліджень є визначення актуальних питань реформування галузі птахівництва України у світлі європейських інтеграційних процесів та пошук шляхів їх вирішення з урахуванням системного підходу та сучасних наукових поглядів.

Матеріали та методи досліджень. Використані власні матеріали досліджень ринку птахівництва України, вивчений досвід створення та функціонування кооперативів у країнах ЄС, проведено опитування провідних вчених та виробників у галузі птахівництва.

Результати досліджень. Збільшення виробництва продукції птахівництва в Україні можливе за умови використання якісного племінного матеріалу, що виробляється у спеціалізованих племінних господарствах. Споживачами племінної продукції є птахівницькі підприємства, фермерські та присадибні господарства. Якісний племінний матеріал збільшить вихід продукції та дозволить отримати великий прибуток.

Собівартість продукції племінних господарств висока і тому, щоб забезпечити розвиток виробництва, потрібні ефективні механізми ціноутворення на племінну продукцію птахівництва та створення привабливого інвестиційного середовища (Рис 1).

Рис 1. Схема механізму регулювання ціноутворення на племінну продукцію птахівництва для збільшення виробництва птахівництва в Україні.

Для повышения эффективности принятия управленческих решений нужно наладить работу системы мониторинга отрасли, организовать логистический центр и консультационную службу.

Щоб забезпечити здорову конкуренцію на ринку продукції птахівництва необхідно створити сучасну сільськогосподарську біржу та залучити до її роботи виробників та споживачів продукції птахівництва, постачальників кормів, ветеринарних препаратів, обладнання. Усі технічні рішення щодо моніторингу області та роботи сільськогосподарської біржі мають ґрунтуватися на сучасних інформаційних технологіях з доступом до інформації через мережу Інтернет.

Поліпшення стану галузі птахівництва неможливе без розвитку науки та впровадження інноваційних розробок. Для поліпшення трансферу інновацій потрібно створювати технологічні парки з актуальних питань галузі, які об'єднали б виробничі та фінансові ресурси, а також забезпечили б повний життєвий цикл інновацій: дослідження - розробка - випробування - впровадження. Пріоритетними джерелами фінансування наукових досліджень мають стати приватні інвестиції, які дозволять зменшити частину державного фінансування та послаблять навантаження на бюджет країни.

Для залучення інвестицій у науку необхідно змінити підходи до планування робочих програм шляхом розробки інноваційних проектів, а на кінцевих етапах НДР, інвестиційних бізнес-проектів, які б враховували актуальні питання галузі та відповідали потребам потенційних інвесторів (Рис 2).

Рис 2. Сучасна схема трансферу інновацій та повернення інвестицій у науку.

Актуальним питанням сучасної науки є реформування механізмів адміністрування НДР шляхом застосування інформаційних технологій, які б підвищили ефективність робіт за рахунок покращення планування, оптимального розподілу ресурсів та контролю за ходом виконанням робіт. Система адміністрування НДР є інформаційно-аналітичним комплексом об'єднаних в єдину комп'ютерну мережу установ НААН. Оновлена ​​система адміністрування зменшить втрати робочого часу на заповнення документації та дозволить вченим зосередитись на НДР.

Для покращення інформатизації потенційних інвесторів та розробників необхідно створити єдину інформаційну базу даних інноваційних та інвестиційних проектів. Організований багаторівневий доступ до цієї бази через глобальну мережу Інтернет покращить якість інноваційної продукції та трансфер технологій. Для покращення трансферу технологій також потрібне створення інтерактивного консультаційного центру з питань птахівництва (Рис 3).

 

Рис 3. Схема створення інновацій та їх трансфер у птахівництво.

Щоб гарантовано забезпечити підприємства та господарства населення якісним племінним матеріалом, необхідно ввести обов'язкове маркування інкубаційних яєць. Цей захід захистить племінні птахівницькі підприємства від нечесної конкуренції.

Реформування структури галузі та вирішення питань сертифікації якості продукції птахівництва мають ґрунтуватися на досвіді країн ЄС щодо створення виробничих та обслуговуючих кооперативів.

До функцій таких кооперативів входить:

  • налагодження зв'язків із постачальниками племінної продукції, кормів, ветеринарних препаратів, обладнання;
  • санітарно-ветеринарний контроль на всіх етапах виробництва;
  • обладнання місць для забою птиці та первинної переробки та збереження;
  • налагодження збуту виробленої продукції за прийнятною ціною.

Реформування галузі необхідно проводити шляхом розробки Державних та Галузевих програм розвитку, внесенням змін до законодавства із залученням кваліфікованих спеціалістів та незалежних експертів. Водночас необхідно розробити механізми державного контролю та управління реформуванням.
Висновки.

  1. Для вирішення актуальних питань реформування галузі птахівництва необхідний системний підхід з чітким розумінням структури галузі як системи, ланки якої взаємодіють між собою узгоджено. Концепція реформування передбачає: чітке формулювання коротко і довгострокових цілей, науково обґрунтованого планування, оцінки можливих ризиків й розробки стратегій щодо їх подолання, ресурсне забезпечення, здійснення контролю за виконанням поставлених завдань, моніторинг галузі та корегування планів під впливом нових умов.
  2. Для розширеного виробництва продукції птахівництва необхідно налагодити роботу племінних птахівничих підприємств, які б забезпечили потреби вітчизняних підприємств і господарств населення якісним молодняком сільськогосподарської птиці за прийнятними цінами.
  3. Для підвищення конкурентоспроможності продукції птахівництва присадибних і фермерських господарств й подальшого розвитку у світлі вступу України в СОТ, необхідно організувати мережу виробничих та обслуговуючих кооперативів, лабораторій контролю якості продукції, роздрібної торгівлі кормами, ветеринарними препаратами, обладнанням, тощо.
  4. Створення логістичного центру з питань птахівництва й сучасної сільськогосподарської торгівельної біржі підвищить ефективність галузі .
  5. Використання сучасних інформаційних технологій та глобальної комп’ютерної мережі дозволить об'єднати науковий потенціал галузі птахівництва, покращить трансфер технологій. Нові підходи до організації і управління НДР, з урахуванням інтересів інвесторів з дотриманням принципів системи управління якістю, підвищать конкуреноспроможність інноваційної продукції та покращать фінансовий стан науки.

Copyright © 2013 - 2023 Державна дослідна станція птахівництва
Національної академії аграрних наук України