Правила оформлення статей до наукового збірника «Птахівництво» - Государственная опытная станция птицеводствва НААН

Государственная опытная станция птицеводства

Национальной академии аграрных наук Украины

UKR RU EN

 Rambler's Top100 Hosting Ukraine
Как организовать организацию организации ??

Калькулятор кормов

Расчитывает суточную норму кормления индеек в зависимости от температуры в птичнике, сырого протеина, обменной энергии, живой массы, суточного привеса и яйцепродукции за формулой Ивка-Мельника.

Подробнее...

Новости технологий

Ученые и специалисты ветеринарной медицины Университета Аубурн, США создали экспертную систему по диагностике заболеваний птицы
Справочная система по диагностике заболеваний птицы

Подробнее

 

В Нидерландах создали робота для сбора куриных яиц. Робот Poultry Bot также выполняет дополнительные функции мониторинга микроклимата.

Робот PoultryBot для сбора яиц

 _

Мясояичние куры Геркулес и индейки кросса Харьковский 56

 

Продуктивность индеек кросса Харьковсковский 56

 

Межведомственный сборник научных трудов "Птицеводство"

Последний 72-й номер межведомственного научно-производственного сборника "Птицеводство"

Подробнее

До збірника приймаються статті проблемно-постановчого й узагальнюючого та методичного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень із статистичним опрацюванням даних, які мають теоретичне і практичне значення, є актуальними для сільського господарства і раніше не публікувалися.

Статті повинні бути побудовані в логічній послідовності, без повторень, з чіткими формулюваннями, без граматичних помилок, насичені фактичним матеріалом, складатися з основних розділів: «Матеріали та методи досліджень», «Результати досліджень», «Висновки» і «Бібліографічний список літератури», «Анотації» - англійською мовою, «Ключові слова».

Рукопис статей подається українською або російською мовами у вигляді примірника віддрукованого тексту, підписаного всіма авторами, і додатку в електронному варіанті (файл, названий прізвищем автора, у форматі .doc або .rtf). Загальний обсяг статті - не менше 5 стор. та не більше 10 стор. Текст статті (крім заголовка статті) - шрифт Times New Roman, 12 pt, міжрядковий інтервал -1,0; ширина верхнього, нижнього правого полів – 2,5 см, лівого – 3,5 см, абзацний відступ 1,27 см).

На першій сторінці зліва, без абзацного відступу вказати індекс УДК.

Заголовок – великими літерами, шрифт 14 pt, виключно по центру. Заголовок наукової статті має бути інформативним, у заголовку статті можна використовувати тільки загальноприйняті скорочення. У перекладі заголовків статей англійською мовою не має бути транслітерації з української мови, крім власних імен, назв приладів та інших об’єктів, що мають власні назви. Це також стосується авторських резюме (анотацій) та ключових слів.

Відомості про авторів – прізвище автора та ініціали із вказівкою наукових ступенів і звань, електронну адресу одного з авторів.

Найменування організації – простим текстом по центру правильна повна назва організації та її офіційно прийнятий англійський варіант.

Авторське резюме (анотація) – обсягом від 100 до 250 слів. Анотація має бути інформативною ( не містити загальних слів), оригінальною (відображати основний зміст статті та результати досліджень), структурованою (дотримуватись логіки опису результатів у статті).

Ключові слова (5-7 слів) – після анотації, з абзацу.

Далі через пустий рядок – текст статті. Назви підрозділів «Матеріали та методи досліджень», «Результати досліджень», «Висновки:» (або «Висновок.», якщо він один) виділяти напівжирним шрифтом і розміщувати з абзацу. Самі висновки нумеруються арабськими цифрами.

Таблиці набирати в програмі Microsoft Word або Excel (шрифт Times New Roman, ширина - у межах полів, шапку оформляти напівжирним). Слово “Таблиця __” писати зправа курсивом з номером арабськими цифрами (якщо таблиця не одна). Заголовок таблиці - шрифт 12 pt, напівжирним, виключно по центру. Посилання на таблицю у тексті вказують скорочено “табл. __”, чи (табл. __) перед розміщенням таблиці. Примітки до таблиці – курсивом.

Формули - в Equation Editor 3.0, виключно по центру. За наявності у тексті посилання на формулу, її нумерують арабською цифрою у круглих дужках з правого краю напроти формули в межах форматування сторінки.

Рисунки, діаграми (ширина не більше 14 см) – у відтінках сірого (не кольорові) відсканувати і внести на дискету в окремі файли під назвою "Figur." у форматі “ .jpg”, або додати чіткі оригінали фотографій. Графіки робити в програмі МS Ехсеl як рисунки. Умовні позначення та підписи на рисунку - не менше 10 pt, заголовок рисунка – жирним, виключно по центру, без абзацного відступу. На кожен рисунок, графік потрібно робити в тексті посилання – “(рис. __)”.

Бібліографічний список – назва підрозділу оформлюється напівжирним шрифтом по центру. Сам бібліографічний список оформити мовою статті та латиницею. У тексті посилання на цитовану роботу подають арабськими цифрами у квадратних дужках. Іноземні літературні джерела подавати на мові оригіналу.

Після бібліографічного списку через пустий рядок подається переклад анотацій якісною англійською мовою (назва статті, автори, місце роботи, текст анотації, ключові слова): курсивом, з абзацного відступу. Назва статті великими літерами.

Рукопис статті (підписаний всіма авторами) обов’язково! повинен мати додатки: дві рецензії (одна – з установи, з якої надіслано статтю, друга – від члена редколегії наукового збірника ІТ НААН), акт експертизи (з місця роботи) та авторську довідку (повне ПІБ, наук. ступінь, звання, посада, місце роботи, адреса, телефон, електронна адреса).

Увага! Авторам-аспірантам і пошукачам – Ваші статті повинні візувати наукові керівники, чи керівники підрозділів установ, де Ви працюєте. У статті подавати посилання на наукового керівника, якщо він не є співавтором..

Оплату публікації провадити на р/р: МФО 851011, код ЕДРПОУ 00497199, р/р 31257276220219, банк ГУДКУ в Харківській обл. Призначення платежу "За публікацію статті в НЗ ІТ НААН", одержувач – Інститут тваринництва НААН, вартість публікації - 20 грн. за 1 сторінку (від кого - Прізвище, ім'я, по батькові). Копію чека обов'язково прикласти до роздрукованого варіанта статті!

Cтатті надсилати на адресу: 624214, Харківська обл., Зміївський р-н, с.Бірки, ІТ НААН, відділ птахівництва, ”Редакція НЗ ІТ НААН“.

Тел.: (05747) 78-002, 78-017

Електронні варіанти статей від іноземних авторів можна надсилати електронною поштою на адресу:

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. або Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Перепечатка материалов без ссылки на наш сайт запрещена!

 

Калькулятор птицевода

Новое на сайте для птицеводстваРасчеты по ферме для птицеводства онлайнРасчеты прибыли и экономической эффективности  (откорм птицы на мясо, производство пищевых яиц, инкубация яиц птицы, расчет потребности корма для кормления птицы). Подробнее ...

 

Архив видео и фотоматериалов конференций по птицеводству, организованных Институтом птицеводства Национальной академии аграрных наук и проводимых в г. Алушта >>>


 

 

Птица для птиусадебных хозяйств

Птица селекции Института птицеводства НААН для приусадебных и фермерских хозяйств >>>


Все для птицеводов

В интернет-магазине "ДЛЯ ПТИЦЕВОДОВ" предлагаются рекомендации для организации эффективного фермерского и приусадебного хозяйства: брошюры, книги и другие товары >>>


 

Разработана компьютеризиро-ванная модель повышения экономической эффективности птицеводческого предприятия.
В качестве критериев оптимизации модели выбран общую массу прибыли за год и рентабельность производства. В случае предприятия по выращиванию мясо-яичной птицы конечным результатом такой план производства, который обеспечит максимально-возможные экстремумы выбранных критериев. >>>