НТП, В рамках якої була створена ЗНР

№0111U002494

Науковий керівник:

Гриценко Д.М.


Короткий опис ЗНР

3.4.1. Алгоритм проведення SWOT –аналізу

1. Визначення мети проведення SWOT-аналізу.

2. Розробка Матриці SWOT-аналізу по стандартній формі:

 Внутрішнє середовище:

S - сильні сторони, W - слабкі сторони,

 

Зовнішнє середовище:

 

O - можливості, T - загрози.

 

У кожному стовпчику фактори вказуються у порядку пріоритетності (оптимальна кількість факторів – 6 – 8).

 

3. Обгрунтування факторів середовищ.

 

Реальність і справедливість кожного фактору відображається відповідними даними (у тому числі у порівнянні з конкурентами).

 

S. Перевірка сильних сторін:

Для кожної сильної сторони визначаємо по 2-а питання:

- яким чином сильна сторона покращує кінцевий результат ?

- чи спричиняє сильна сторона конкурентну перевагу ?

 

Фактори, що попали до сильних сторін, але не покращують кінцевий результат, або не впливають на конкурентну перевагу виключають.

W. Перевірка слабких сторін:

 

По кожній слабкій стороні вказуємо яким чином фактор впливає на кінцевий результат чи на конкурентну перевагу?

Фактори, які відомі, але не впливають на кінцевий результат чи конкурентну перевагу виключають.

O. Перевірка можливостей:

Для кожної можливості визначаємо:

- Як ця можливість покращує кінцевий результат ?

- Чи достатньо ресурсів на реалізацію даної можливості ?

Якщо відповіді на 1-ше питання відсутня, то виключаємо можливість,

якщо ресурсів не достатньо, то можливість виключається.

Т. Перевірка загроз

Для кожної загрози визначаємо:

- Як загроза погіршує кінцевий результат ?

- Які строки виникнення загрози?

Якщо відповідь на 1-ше питання відсутнє, або строки мають значний термін, то загроза виключається.

4. Заповнення таблиці факторів.

Ключові висновки записують у вигляді стратегій покращення кінцевого результату за рахунок сильних сторін і можливостей, а також послаблення слабких сторін і загроз.

 

5. Побудова таблиці стратегій.

В таблиці зазначають заходи щодо здійснення стратегій у порядку їх пріоритетності від більшого до меншого. Заходи спрямовані на вирішення питань:

S. Як сильні сторони максимально використати для покращення кінцевих результатів і конкурентних переваг?

W. План дій по перетворенню слабких сторін в сильні ? Як приховати слабкі сторони, якщо їх неможливо змінити ? План дій в перетворення загроз в можливості. Як в максимально короткі строки захиститись від загроз ?

O. Як в короткі строки реалізувати можливості ?

Розробка плану дій щодо розвитку можливостей за рахунок сильних сторін.

T.Як мінімізувати слабкі сторони і послабити загрози?

 

6. Складання плану заходів з вказаними строками й потребами у ресурсах по структурі: захід щодо реалізації стратегії; вагомість; фінансові затрати; кількість виконавців; строк виконання; відповідальні.

7. Побудова діаграми Парето.

З цим матеріалом читають:


Лабораторія наукових досліджень з питань інтелектуальної власності і маркетингу інновацій

Отримати консультацію

Оновлено: 20.10.2018

Попередня розробка >>>


Hosting Ukraine