НТП, В рамках якої була створена ЗНР

№0108U001564. Вивчити біохімічні та фізіологічні особливості процесів синтезу і біотрансформації мікотоксинів ферментами мікроорганізмів і рослин та механізми їх токсичної дії на тваринний організм

Науковий керівник:

Доктор ветеринарних наук Котик Анатолій Миколайович


Короткий опис ЗНР

Інформативний та простий у використанні спосіб, призначений для оцінювання спорідненості досліджуваного сорбенту до широкого спектру сорбатів, серед яких можуть бути як шкідливі (мікотоксини), так і корисні сполуки (поживні речовини, лікарські засоби тощо), а також для порівняння здатності різних сорбентів до адсорбції певної речовини.

Метод становить основу для оптимального використання сор-бентів в залежності від виду мікотоксину у випадках контаміна-ції кормів мікотоксинами. Дозволяє на комбікормових підпри-ємствах раціонально вводити сорбенти для мікотоксинів до складу комбікормів з метою поліпшення якості комбікормів та зниження їхньої собівартості.

Застосування техніки тонкошарової хроматографії для оціню-вання сорбентів дає змогу змоделювати процес сорбції дослі-джуваної речовини у кишковому тракті для широкого діапазону значень її початкової концентрації, не застосовуючи методів кількісного визначення.


Лабораторія годівлі птиці та мікотоксикології

Отримати консультацію

Оновлено: 3.5.2015

Попередня розробка >>>